PL EN DE
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Zasady sformułowane w dokumencie "PRAWO DO ZDROWEGO POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO" powstałym na spotkaniu grupy roboczej WHO w dniach 15-17 maja 2000 roku w Holandii.

1. Zgodnie z prawem człowieka do zdrowia, każdy człowiek ma prawo oddychać zdrowym powietrzem zewnętrznym.

2. Zgodnie z 1zasadą respektowania autonomii, każdy człowiek ma prawo do otrzymania informacji dotyczącej ekspozycji na oddziaływanie potencjalnie szkodliwych czynników oraz uzyskania efektywnych środków kontroli nad przynajmniej częścią emitowanych w pomieszczeniach zanieczyszczeń.

3. Zgodnie z zasada nie czynienia zła, do powietrza wewnętrznego nie powinno być wprowadzane żadne zanieczyszczenie w stężeniu mogącym spowodować niepotrzebne ryzyko dla zdrowia poddanego ekspozycji użytkownika.

4. Zgodnie z zasadą "czynienia dobra", wszyscy ludzie, grupy i organizacje związane z budynkami, zarówno prywatnymi, użyteczności publicznej, w tym również rządowymi, ponoszą odpowiedzialność za wydanie zalecenia lub wykonane prace służące do zapewnienia akceptowanej przez użytkowników jakości powietrza.

5. Zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej, socjoekonomiczny status użytkowników nie powinien wpływać na ich dostęp do zdrowego powietrza wewnętrznego, natomiast stan zdrowotny może determinować specjalne potrzeby określonej grupy ludzi.

6. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności, wszystkie zainteresowane omawiana problematyką organizacje powinny ustalić jasno sprecyzowane kryteria służące do oceny i oszacowania jakości powietrza w budynku oraz jej wpływu na zdrowie ludzi, jak również na środowisko zewnętrzne.

7. Zgodnie z zasadą zachowania ostrożności, tam gdzie występuję ryzyko ekspozycji na szkodliwe powietrze wewnętrzne, pojawienie się niepewności nie powinno być wykorzystywane jako powód dla opóźnienia wykonania kosztownych pomiarów, służących do przeciwdziałania takiej ekspozycji.

8. Zgodnie z zasadą "truciciel płaci", "truciciel" jest odpowiedzialny za jakąkolwiek wyrządzoną szkodę i/lub odniesiona korzyść wynikającą z ekspozycji innych osób na niezdrowe powietrze wewnętrzne. "Truciciel" jest również odpowiedzialny za migrację zanieczyszczeń oraz zapobieganie ich powstawania.

9. Zgodnie z zasadą zachowania równowagi, zdrowie i problemy środowiska zewnętrznego nie mogą być rozpatrywane oddzielnie, a zapewnienie zdrowego powietrza wewnętrznego nie powinno być kompromisem pomiędzy globalną a lokalną integralnością ekologiczną lub prawami przyszłych pokoleń.